Kunisaki, Kurai e Kuroi #2 (+18)

Hideki e Yori #28 (+18)