Mitsuhiro e Haruna #6 (+18)

Ritsu e Etsuo #29 (+18)

Ikuma e Taa #70 (+18)