Midnight Lovers #5 (+18)

Yasuhiro e Yoruichi #24

Ryoga e Katsumi #50