Midori e Akai #7

Hideki e Yori #32

Ritsu e Etsuo #37 (+18)

Ikuma e Taa #77 (+18)