Hideki e Yori #29 (+18)

Sagara e Azaiichi #18

Ritsu e Etsuo #34